Јавне набавке

План јавних набавки и план набавки за 2024. годину Правилник о поступку јавних набавки ОШ "1300 каплара"
Измена број 1 Плана јавних набавки за 2024. годину

Број јавне набавке Врста јавне набавке Документација
ОПЈН 06/24 Школски оброци - Храна за ученике у дневном боравку Јавни позив
Критеријуми за доделу уговора
Модел уговора
Образац структуре цене
Образац трошкова припреме понуда
Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део - подаци о предмету набавке
Предлог јеловника - ручка за ученике
Упутство понуђачима како да сачине понуду
.......
ОПЈН 14/23 Услуге организације путовања Јавни позив
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
.......
Записник о отварању понуда
.......
Извештај о поступку јавне набавке
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о додели уговора
.......
Одлука о измени уговора за партију 10
Анекс I уговора - настава у природи
.......
ОПЈН 06/23 Ручак за ученике у продуженом боравку  
Обавештење о додели уговора
......
Одлука о додели уговора
......
Записник о отварању понуда
......
Јавни позив
......
Критеријуми за доделу уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Модел уговора
Образац структуре цене
Образац трошкова припреме понуда
Опис и спецификација предмета услови испоруке или извршења
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део - подаци о предмету набавке
Предлог јеловника за 10 радних дана
.....
ОПЈН 15/22 Услуге организације путовања Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка
......
Јавни позив
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део - подаци о предмету набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Критеријуми за доделу уговора 1
Критеријуми за доделу уговора 2
Критеријуми за доделу уговора 3
Критеријуми за доделу уговора 4
Критеријуми за доделу уговора 5
Критеријуми за доделу уговора 6
Критеријуми за доделу уговора 7
Критеријуми за доделу уговора 8
Критеријуми за доделу уговора 9
Критеријуми за доделу уговора 10
Критеријуми за доделу уговора 11
Критеријуми за доделу уговора 12
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 1
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 2
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 3
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 4
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 5
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 6
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 7
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 8
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 9
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 10
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 11
Модел уговора 15-22 ОПЈН за партију 12
Образац структуре цена за партију 1
Образац структуре цена за партију 2
Образац структуре цена за партију 3
Образац структуре цена за партију 4
Образац структуре цена за партију 5
Образац структуре цена за партију 6
Образац структуре цена за партију 7
Образац структуре цена за партију 8
Образац структуре цена за партију 9
Образац структуре цена за партију 10
Образац структуре цена за партију 11
Образац структуре цена за партију 12
Спецификација за партију 1
Спецификација за партију 2
Спецификација за партију 3
Спецификација за партију 4
Спецификација за партију 5
Спецификација за партију 6
Спецификација за партију 7
Спецификација за партију 8
Спецификација за партију 9
Спецификација за партију 10
Спецификација за партију 11
Спецификација за партију 12
OPJN 14/20 Набавка добара - намештај Јавни позив
Измена конкурсне документације број 1 - образац структуре цене
Измена конкурсне документације број 1 - спецификација
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
Јавни позив - пречишћен текст
...
Одлука о додели уговора 1
Одлука о додели уговора 2
...
Обавештење о додели уговора
 
01/20 Јавна набавка мале вредности - Организација излета за ученике од 1. до 7. разреда и екскурзије за ученике 8. разреда Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
 
01/19 Јавна набавка мале вредности добара
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
2/18 Јавна набавка мале вредности добара
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
01/17 Јавна набавка мале вредности
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
01/16 Јавна набавка мале вредности
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
  ...
Одлука о додели уговора
  ...
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1/2015 Јавна набавка мале вредности
Услуга достављања припремљених оброка у школе (услуга кетеринга)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...
Обавештење о закљученом уговору