Контакт

ОШ "1300 каплара"
Панчина 1, Београд
e-mail: kaplara1300@sbb.rs
ПИБ: 101468398
Матични број: 17415450
Шифра делатности: 08520

Директор
телефон: +381 11 2418-326
e-mail: kaplara1300@sbb.rs

Секретар
телефон: +381 11 2411-519
e-mail: natasakaplari@sbb.rs

Рачуноводство
телефон: +381 11 2411-519
e-mail: sanjakaplari@sbb.rs

Педагог
телефон: +381 11 406-41-96
e-mail: ljiljakaplari@sbb.rs

Централа: +381 11 2415-144