Школска документа

Општа акта Финансије
Годишњи план рада школе за шкослку 2016/17. годину Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Пословник о раду Школског одбора Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Школског одбора Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Статут Школе <План јавних набавки за 2017. годину/td>
Одлука о изменама Статута 552-10 Финансијски план за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Статута 800-2-11 <Финансијски извештај за 2016. годину/td>
Одлука о изменама и допунама Статута 924-5-13 План јавних набавки за 2016. годину
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље Финансијски план за 2016. годину
Пословник о раду Наставничког већа Финансијски извештај за 2015. годину
Пословник о раду Савета родитеља Финансијски план за 2015. годину
Праивлник о избору ученика генерације Финансијски извештај за 2013. годину
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању Финансијски план за 2014. годину
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика План набавки за 2014. годину
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ "1300 каплара"
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања