Школска документа

Општа акта Финансије
Годишњи план рада школе за шкослку 2017/18. годину План јавних набавки и план набавки за 2018. годину
Статут школе Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Пословник о раду Школског одбора Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Пословник о раду Наставничког већа План јавних набавки за 2017. годину
Пословник о раду Савета родитеља Финансијски план за 2017. годину
Праивлник о избору ученика генерације Финансијски извештај за 2016. годину
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању План јавних набавки за 2016. годину
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Финансијски план за 2016. годину
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ "1300 каплара" Финансијски извештај за 2015. годину
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности Финансијски план за 2015. годину
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања