Школска документа

Финансије
Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2019.
План јавних набавки и план набавки за 2019. годину
Финансијски план за 2018. годину
Финансијски извештај за 2017. годину
План јавних набавки и план набавки за 2018. годину
Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018.
Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018.
Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2017.
План јавних набавки за 2017. годину
Измена 4 Финансијског плана за 2017. годину
Измена 3 Финансијског плана за 2017. годину
Измена 2 Финансијског плана за 2017. годину
Измена 1 Финансијског плана за 2017. годину
Финансијски план за 2017. годину
Општа акта
Годишњи план рада школе за шкослку 2018/2019. годину
Годишњи план рада школе за шкослку 2017/18. годину
Статут школе
Пословник о раду Школског одбора
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља
Праивлник о избору ученика генерације
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Одлука о допунама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима ученика
Правилник о похвалама и наградама ученика
Правилник о раду ученичког парламента
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ "1300 каплара"
Одлука о изменама Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „1300 каплара”
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о обављању друштвено-корисног рада
Правилник о поступању установе у случају дискриминаторног понашања