Школска документа

Општа акта
Статут школе
Годишњи план рада школе за школску 2023/2024. годину
Извештај о раду школе за школску 2022/2023. годину
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о заштити података о личности
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања
Правилник о огранизацији и раду библиотеке
Измене Правилника о протоколу поступања у одговору на насиље
Одлука о одређивању лица за заштиту података
Пословник о раду Школског одбора
Правилник о оцењивању ученика
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља
Правилник о избору ученика генерације
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Одлука о допунама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима ученика
Правилник о похвалама и наградама ученика
Правилник о раду ученичког парламента
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ "1300 каплара"
Одлука о изменама Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „1300 каплара”
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о обављању друштвено-корисног рада
Правилник о поступању установе у случају дискриминаторног понашања