Кадровски услови

Послови Степен стручне спреме Запослени 100% Непотпуна
запослења
Свега запослених
I II III IV V VI VII VIII
Директор 1 1 1
Стручни сарадници 2 1 1 2
Разредна настава 1 11 12 12
Предметна настава 2 17 1 9 11 20
Продужени боравак 2 1 3 3
Административно особље 1 2 2 1 3
Помоћно техничко особље 9 1 9 1 10
Свега 9 2 5 34 1 37 14 51

Квалификациона структура наставног особља

Број извршилаца % учешће
Професори 29 85
Наставници 5 15
Укупно 34 100

Преглед радног искуства запослених

Година радног искуства Директор и стручни сарадници Разредна настава Предметна настава Административно особље Помоћно техничко особље Свега
0-5 4 2 1 2 9
6-10 1 4 2 7
11-20 1 11 1 1 14
21-30 3 1 1 6 11
31-35 2 2 3 1 7
36-40 1 1 1 3
Укупно 3 15 20 3 10 51