Кадровски услови

Послови Степен стручне спреме Запослени 100% Непотпуна
запослења од 100%
Свега запослених
I II III IV V VI VII VIII
Директор 1 1 1
Стручни сарадници 2 1 1 2
Разредна настава 5 4 9 9
Предметна настава 1 22 11 12 23
Продужени боравак 1 2 3 3
Административно особље 1 2 2 1 3
Помоћно техничко особље 10 1 11 11
Свега 10 2 7 33 38 14 52

Квалификациона структура наставног особља

Број извршилаца % учешће
Професори 28 80
Наставници 7 20
Укупно 35 100

Преглед радног искуства запослених

Година радног искуства Директор и стручни сарадници Разредна настава Предметна настава Административно особље Помоћно техничко особље Свега
0-5 2 3 1 6
6-10 1 3 1 5
11-20 3 9 4 16
21-30 2 3 6 2 5 18
31-35 2 1 1 3
36-40 2 1 1 4
Укупно 3 12 23 3 11 52