Кадровски услови

Послови Степен стручне спреме Запослени 100% Непотпуна
запослења од 100%
Свега запослених
I II III IV V VI VII VIII
Директор 1 1 1
Стручни сарадници 2 1 1 2
Разредна настава 4 6 10 10
Предметна настава 1 19 1 7 14 21
Продужени боравак 2 1 3 3
Административно особље 1 2 2 1 3
Помоћно техничко особље 9 1 10 10
Свега 9 2 7 31 1 34 16 50

Квалификациона структура наставног особља

Број извршилаца % учешће
Професори 27 79
Наставници 7 21
Укупно 34 100

Преглед радног искуства запослених

Година радног искуства Директор и стручни сарадници Разредна настава Предметна настава Административно особље Помоћно техничко особље Свега
0-5 5 1 1 7
6-10 2 2 4
11-20 1 10 1 12
21-30 4 6 1 7 18
31-35 2 2 1 5
36-40 2 1 1 4
Укупно 3 13 21 3 10 50