Кадровски услови

Послови Степен стручне спреме Запослени 100% Непотпуна
запослења од 100%
Свега запослених
I II III IV V VI VII VIII
Директор 1 1 1
Стручни сарадници 2 1 1 2
Разредна настава 5 4 9 9
Предметна настава 1 21 11 11 22
Продужени боравак 1 2 3 3
Административно особље 1 2 2 1 3
Помоћно техничко особље 9 1 10 10
Свега 9 2 7 32 37 13 50

Квалификациона структура наставног особља

Број извршилаца % учешће
Професори 28 80
Наставници 7 20
Укупно 35 100

Преглед радног искуства запослених

Година радног искуства Директор и стручни сарадници Разредна настава Предметна настава Административно особље Помоћно техничко особље Свега
0-5 2 4 6
6-10 1 1 2 4
11-20 1 2 11 3 17
21-30 4 4 1 6 15
31-35 1 2 1 4
36-40 2 1 1 4
Укупно 3 12 22 3 10 50