План рада ученичког парламента

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Ученички парламент је важан јер:

  • Гарантује основне слободе ученика
  • Омогућава лични развој ученика
  • Пружа могућност колективног одлучивања и тимског рада
  • Омогућава бољу комуникацију и доприноси бољим односима у школи
  • Омогућава развој демократске културе
  • Омогућава боље информисање и размену идеја.

Укључивање ученика кроз рад Ученичког парламента је важно јер:

  • Ученици најбоље разумеју своје потребе
  • Најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака
  • Млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају самопоуздање и постају одговорне личности.

Ученички парламент сарађује са Вршњачким тимом у нашој школи и тиме се обезбеђује већи успех у остваривању наших циљева.

Планиране активности Ученичког парламента у школској 2020/2021.години

Активности Носиоци активности Начин реализације Време реализације
- Упознавање ученика са организацијом рада Ученичког парламента.
- Избор ученика 7. и 8. разреда у Ученички парламент
- Конституисање ученичког парламента (председник, потпредседник, записничар..)
- Разрада Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља као и Правилника о безбедности ученика
- Упознавање Парламента са Протоколом и Програмом за заштиту ученика од насиља, као и давање предлога, сугестија у вези са темом
- Упознавање са одредбама Статута школе које се тичу ученичких права, дужности и обавеза
- Избор представника Парламента у стручни актив за школски развојни план, тим за самовредновање и Школски одбор
- Упућивање ученика на сарадњу са Тимом за здравствену заштиту
- Упознавање чланова ученичког парламента са мерама смањења ризика уноса корона вируса у школску средину
- Предлагање чланова Ученичког парламента за учешће у раду Стручног актива за развојно планирање.
- Упознавање чланова ученичког парламента са кодексом понашања.
- Упознавање чланова ученичког парламента са планом тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и људска права.
Координатор,
одељенске статрешине ученици,
Координатор тима за Злостављаље и занемаривање

Координатор тима за здравствену заштиту
- Састанак
- Дискусија
- Предлози
- Договор
СЕПТЕМБАР
- Обележавање Дечје недеље (конвенција о Правима детета и људска права)
- Обележавање Светског дана здраве хране
- Проблеми средине – расизам, дискриминација
- Учешће у спровођењу неопходних мера заштите које је препоручило Министарство просвете.
Координатор,
парламентарци
Црвени крст
Дом старих
наставник биологије
наставница српског јез.
учитељица
Координатори
Ученички парламенти
- Дискусија
- Радионице
- Предавање
ОКТОБАР
- Сарадња са тимом за здравствену заштиту
- Активно учешће у спровођењу мера заштите здравља ученика у циљу сузбијања корона вируса
- Рад на обележавању Дана школе (прављење паноа и материјала који ће бити дистрибуиран ученицима
- Светски дан деце
- Развијање свести о последицама употреба дрога и од свих психоактивних супстанци.
- Обележавање Дана примирја у Првом светском рату;
- Учешће у спровођењу неопходних мера заштите које је препоручило Министарство просвете.
Координатор,
парламентарци
наставник биологије
наставник српског јез.
Наставник историје
учитељи
наставници
- Радионице
- Предавање
- Презентација
НОВЕМБАР
- Обележавање 1.децембра, Светског дана борбе против СИДЕ
- Обележавање Међународног дана људских права
- Активно учешће у спровођењу мера заштите здравља ученика у циљу сузбијања корона вируса
- Предавање ученицима о врстама насиља
Кординатори, Парламентарци, Здравствени радник,
Учитељица,
Црвени крст,
наставник биологије
наставник српског јез.
- Прадавање
- Радионице
- Израда плаката
- Едукација
ДЕЦЕМБАР
- Обележавање Светог Саве( прављење паноа и материјала који ће бити дистрибуиран ученицима)
- Учешће у спровођењу неопходних мера заштите које је препоручило Министарство просвете.
Кординатори, парламентарци - Предлагање
- Договор
- Учествовање
ЈАНУАР
- Резиме првог полугодишта
- Негујмо матерњи језик
Презентација на тему: „Књиге које волимо“
- Култура – Бонтон – креативна радионица
- Учешће у спровођењу неопходних мера заштите које је препоручило Министарство просвете.
Кординатори, парламентарци, професор српског јез.
учитељица
- Предлагање
- Излагање
- Израда плаката
- Презентација
ФЕБРУАР
- Обележавање Светског дана воде
- Обележавање Светског дана позоришта
- Еколошка акција – сређивање школског дворишта : Ми као пејзажне архитекте !
- Учешће у спровођењу неопходних мера заштите које је препоручило Министарство просвете.
Кординатори, парламентарци
Учитељица
наставник биологије
наставник српског јез.
наставница географије
- Предавање
- Израда плаката
- Презентација
МАРТ
Обележавање Дана дечје књижевности;
- Иницирање вршњачке едукације;
Пелцеријада - учествовање у акцији библиотеке- Чудесни језик цвећа
Учествовање у организацији тематске недеље „Планета Земља“; Сарадња са тимом за професионалну оријентацију на тему избора средње школе;
- Учешће у спровођењу неопходних мера заштите које је препоручило Министарство просвете.
Кординатори, парламентарци,
Учитељица
наставник биологије
наставници
- Израда плаката АПРИЛ
- Радионице – Болести зависности
- Учешће у спровођењу неопходних мера заштите које је препоручило Министарство просвете.
- Обележавање дана против трговине људима
- Обележавање Дана деце; Анализа рада Ученичког парламента;,
Кординатори, парламентарци,
Учитељица
наставник биологије
наставници
- Излагање
- Дискусија
- Радионица
МАЈ-ЈУН