План рада ученичког парламента

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Ученички парламент је важан јер:

  • Гарантује основне слободе ученика
  • Омогућава лични развој ученика
  • Пружа могућност колективног одлучивања и тимског рада
  • Омогућава бољу комуникацију и доприноси бољим односима у школи
  • Омогућава развој демократске културе
  • Омогућава боље информисање и размену идеја.

Укључивање ученика кроз рад Ученичког парламента је важно јер:

  • Ученици најбоље разумеју своје потребе
  • Најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака
  • Млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају самопоуздање и постају одговорне личности.

Ученички парламент сарађује са Вршњачким тимом у нашој школи и тиме се обезбеђује већи успех у остваривању наших циљева.

Планиране активности Ученичког парламента у школској 2016/17.години

Време Активност Организатори
Септембар Конституисање; Упознавање са Правилником рада Ученичког парламента; Избор руководства Чланови Ученичког парламента, координатор
Октобар Дебата на тему: "За и против екскурзије"; Покретање акције: "Еколошке патроле за чистију школу и школско двориште"; Присуствовање седницама Наставничких већа Чланови Ученичког парламента, координатор; одељенске старешине и одељенске заједнице од петог до осмог разреда
Новембар Предавање на тему: "1300 каплара"; Учествовање у организацији oбележавања Дана науке Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници историје и српског језика
Децембар Предавање на тему: „Болести зависности“; Учествовање у припремама прославе Нове године; Присуствовање седницама Наставничких већа Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници биологије и ликовне културе
Јануар Организација и реализација школског квиза Чланови Ученичког парламента, координатор; чланови колектива који желе да учествују у организацији и реализацији квиза
Фебруар Предавање на тему: „Безбедност на Интернету“; презентација на тему: „Стоп насиљу“ Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници информатике; педагог и специјални педагог
Март Организовање Хуманитарне акције; Присуствовање седницама Наставничких већа; Учествовање у организацији обележавања Дана броја Пи Чланови Ученичког парламента, координатор; одељенске старшине од петог до осмог разреда
Април Иницирање вршњачке едукације; Сарадња са тимом за професионалну оријентацију на тему избора средње школе; Информисање о начину извођења завршног испита Чланови Ученичког парламента, координатор; педагог
Мај Предлог Ученичког парламента за Ученика генерације; Предлог за организацију Другарске вечери; Присуствовање седницама Наставничких већа Чланови Ученичког парламента, координатор
Јун Анализа рада Ученичког парламента; Присуствовање седницама Наставничких већа Чланови Ученичког парламента, координатор